Pamatdati
Programmas nosaukumsAnglistika
Augstskola/KoledžaLatvijas Universitāte
Studiju virziensValodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)45227
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās viens–divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaValodu studijas un programmas
ISCED kods0231
ISCED nosaukumsValodu studijas un programmas
Studiju programmas apjoms (KP)80
Iegūstamais grādsHumanitāro zinātņu maģistra grāds valodas un kultūras studijās
Iegūstamā kvalifikācija-
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums2 gadi
Valodaangļu
Licences dati
Licences numurs04047-121
Licences datums21.04.2021
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums06.12.2023
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš07.12.2029
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas

1. Parāda padziļinātas zināšanas par aktuāliem problēmjautājumiem, teorijām, atziņām un to veidošanās kontekstu valodniecībā un literatūrzinātnē, izprotot valodas attīstības, tās lietojuma un starpkultūru aspektu kopsakarību izpausmes atbilstoši anglistikas jomu attīstības tendencēm.
2. Izprot teorētiskās un empīriskās pētniecības metodes, digitālo resursu un rīku lomu, parāda padziļinātu, kritisku izpratni par pētniecības problēmjautājumiem valodniecībā un literatūrzinātnē.
3. Izprot un novērtē valodnieka un literatūrzinātnieka lomu, lai spētu darboties uz anglistiku attiecināmas jomās.

Prasmes

4. Patstāvīgi izmanto teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un/vai augsti kvalificētu profesionālu darbību ar anglistiku saistītās jomās.
5. Argumentēti diskutē par sarežģītiem vai sistēmiskiem nozares jautājumiem, kā arī izskaidro ar anglistiku saistītus akadēmiskus un profesionālus jautājumus kā speciālistiem, tā arī nespeciālistiem.
6. Patstāvīgi virza savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, spēj veikt darbu individuāli un komandā vai virtuālajā komandā, uzņemas atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veic inovācijas, izmanto digitālos resursus un rīkus valodniecībā un literatūrzinātnē ar anglistiku saistītās jomās.

Kompetence

7. Patstāvīgi formulē un kritiski analizē zinātniskas un profesionālas problēmas attiecināmas uz anglistiku, izvērtē analīzes metodes, ja nepieciešams veic papildu analīzi, pamato un pieņem lēmumus, balstoties uz padziļinātām zināšanām anglistikā.
8. Integrē un interpretē padziļinātās zināšanas un prasmes anglistikā plašākā humanitārās jomas kontekstā, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā.
9. Parāda izpratni, patstāvību un ētisko atbildību par pētniecības un zinātnes rezultātu un/vai profesionālo darbību valodniecībā un literatūrzinātnē uz anglistiku attiecināmās jomās.

Apakšprogrammas “Angļu valoda, literatūra un valodas apguve” plānotie studiju rezultāti:

Zināšanas
1. Parāda padziļinātas zināšanas un izpratni par aktuāliem problēmjautājumiem, teorijām, atziņām un to veidošanās kontekstu, izprotot valodas attīstības, tās elementu lietojuma, un starpkultūru aspektu kopsakarību izpausmes atbilstoši angļu valodas lietojuma, literatūras un valodas apguves tendencēm.
2.Padziļināti izprot valodniecības un literatūrzinātnes teorētiskās un empīriskās pētniecības metodes, digitālo resursu un rīku lomu un to izmantošanu angļu valodas lietojuma, literatūras un valodas apguves aktuālu tendenču un kontekstu padziļinātā izpētē.
3.Izprot un novērtē valodnieka un literatūrzinātnieka lomu sabiedrībā, lai spētu darboties ar angļu valodu, literatūru un valodas apguvi saistītās jomās.

Prasmes

4. Patstāvīgi izmanto teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu ar angļu valodu, literatūru un valodas apguvi saistītu pētniecisku un/vai augsti kvalificētu profesionālu darbību.
5. Argumentēti diskutē par sarežģītiem vai sistēmiskiem valodniecības un literatūrzinātnes jautājumiem, kā arī izskaidro ar angļu valodu, literatūru un valodas apguvi saistītus akadēmiskus un profesionālus jautājumus kā speciālistiem, tā arī nespeciālistiem.
6. Patstāvīgi virza savu kompetenču pilnveidi un specializāciju anglistikā, veic darbu individuāli, komandā vai virtuālajā komandā, daudzkultūru vidē, uzņemas atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veic inovācijas, izmanto digitālos resursus un rīkus valodniecības un literatūrzinātnes jomās, kas attiecināmas uz angļu valodu, literatūru un valodas apguvi.

Kompetence

7. Patstāvīgi formulē un kritiski analizē zinātniskas un profesionālas problēmas, kas attiecināmas uz angļu valodu, literatūru un valodas apguvi, izvērtē analīzes metodes, ja nepieciešams veic papildu analīzi un datu ieguvi, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, pamato un pieņem lēmumus, balstoties uz padziļinātām zināšanām.
8. Integrē un interpretē apakšprogrammas “Angļu valoda, literatūra un valodas apguve” padziļinātās zināšanas un prasmes plašākā humanitārās jomas kontekstā, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu un/vai profesionālās darbības attīstībā atbilstoši darba tirgus īpatnībām.


Apakšprogrammas "Tulkošana" plānotie studiju rezultāti:

Zināšanas

1. Parāda padziļinātas zināšanas par aktuāliem problēmjautājumiem, teorijām, atziņām un to veidošanās kontekstu translatoloģijas jomā atbilstoši tās attīstības tendencēm, izprot starpkultūru komunikācijas un dažādu tekstu valodas lietojuma kopsakarības un ar tulkošanu saistīto problēmu risinājumu stratēģiju izmantošanas veidus.
2. Izprot datorizētās tulkošanas, terminogrāfijas principus un mašīntulkošanas sistēmu atbilstību tulkošanas darbplūsmai, kā arī pēcrediģēšanas nozīmi.
3. Izprot tulkotāja lomu un iespējas tulkošanas procesā un tulkošanai aktuālu jautājumu pētniecībā ietekmēt valodas pārmaiņas.

Prasmes

4. Patstāvīgi izmanto teoriju, metožu un problēmu risināšanas prasmes, datorizētās tulkošanas rīkus, kritiski argumentē tulkošanas problēmu un terminoloģijas risinājumus, veicot pētniecisku un/vai augsti kvalificētu profesionālu tulka un/vai tulkotāja darbību.
5. Izmantojot personīgās stratēģijas, patstāvīgi novērtē, aktualizē un attīsta savu tulkošanas un starpkultūru kompetenci un prasmes, reflektē par savu mācīšanās procesu un sasniegtajiem rezultātiem un uzņemas atbildību par darba rezultātiem, veic pašrediģēšanu un analīzi, veic inovācijas tulkošanas darba organizēšanā.
6. Spēj strādāt komandā, tostarp vajadzības gadījumā virtuālajā, daudzkultūru un daudzvalodu vidē, izmantojot modernās komunikācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams lieto jaunas pieejas valodniecības un literatūrzinātnes nozares tulkošanas jomā un piedāvā tulkošanas nozares problēmu risinājumus.

Kompetence

8. Patstāvīgi formulē un kritiski analizē zinātniskas un profesionālas problēmas, kas attiecināmas uz tulkošanu, izvērtē analīzes metodes, ja nepieciešams veic papildu analīzi un datu ieguvi, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, pamato un pieņem lēmumus, balstoties uz padziļinātām zināšanām.
9. Integrē un interpretē apakšprogrammas “Tulkošana” padziļinātās zināšanas un prasmes plašākā humanitārās jomas kontekstā, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu un/vai profesionālās darbības attīstībā atbilstoši darba tirgus īpatnībām.
10. Parāda patstāvību sava darba organizācijā un atbildību par pētniecības un zinātnes rezultātiem un/vai profesionālo darbību, un izpratni par standartiem valodas pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā tulkotāja ētikas normām.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (12.04.2021)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Study program description (16.11.2020)Studiju programmas raksturojumslatviešu
Studiju programmas vēsture