Pamatdati
Programmas nosaukumsAnglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas
Augstskola/KoledžaLatvijas Universitāte
Studiju virziensValodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)43227
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaValodu studijas un programmas
ISCED kods0231
ISCED nosaukumsValodu studijas un programmas
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grādsHumanitāro zinātņu bakalaura grāds valodas un kultūras studijās
Iegūstamā kvalifikācija-
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika neklātiene
Studiju ilgums3 gadi; 4 gadi
Valodaangļu
Licences dati
Licences numurs04047-120
Licences datums07.04.2021
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums06.12.2023
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš07.12.2029
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas
1) izprot lingvistiskās struktūras un to lietojumu (t.sk. fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, leksikas, terminoloģijas zināšanas) angļu valodā un vienā no izvēlētajām Eiropas valodām, kā arī apgūst pamatzināšanas trešajā svešvalodā;

Prasmes
2) apliecina augsta līmeņa rakstpratības un mutvārdu komunikācijas prasmes angļu valodā un vēl vienā vai divās svešvalodās, veidojot un sniedzot saturīgus un ilgstošus pētījumos balstītus argumentus;
3) plāno un izstrādā projekta darbus, noteic un risina problēmas, lieto jaunākās tehnoloģijas atbilstoši kontekstam,  pieņem lēmumus grupās un individuāli, apliecinot starppersonu, sociālās un kooperatīvās prasmes;

Kompetence
4) lieto valodu sociālajā un akadēmiskajā kontekstā un profesionālā vidē un attīsta profesionālās pamatiemaņas tulkošanā, dažādu literāro un lietišķo žanru tekstveidē, valodu mācīšanas metodikā, darbojoties radoši;
5) izmanto moderno tehnoloģiju zināšanas un informācijas resursu ieguves un lietošanas prasmes, t.sk. patstāvīgi iegūst, atlasa, kritiski izvērtē un sintezē informāciju no primārajiem un sekundārajiem avotiem (bibliotēkas resursus un datubāzes, internetu, korpusus, individuālu datu ieguvi), ievērojot akadēmiskās ētikas principus;
6) izmanto pētnieciskās prasmes, lai veiktu patstāvīgu pētījumu, izmanto atbilstīgu pētniecības metodoloģiju, kritiski lasa, analizē un interpretē dažāda veida diskursus un datus; uzdod empīriski pamatotus jautājumus saistībā ar valodu, literatūru, kultūru un biznesu; nosaka un risina būtiskus jautājumus un saista tos ar kultūras, vēstures, ekonomikas u. c. kontekstiem.

Zināšanas
Apakšprogrammā “Angļu valoda” un “Angļu-skandināvu valodas”:
1) izprot valodniecības, literatūrzinātnes un kultūras teorijas aktuālās tendences, jēdzienus, to lietošanas kontekstu sistēmiskā veidā un akadēmiskās ētikas svarīgumu;
2) izprot galveno literāro un lietišķo žanru tekstus un metodoloģiskas pieejas tekstu analīzē;

Apakšprogrammā “Eiropas valodu un biznesa studijas”:
1) izprot valodniecības un kultūras teorijas aktuālās tendences, jēdzienus un to lietošanas kontekstu;
2) izprot ekonomikas subjektu rīcības cēloņus un sekas tautsaimniecībā, kā arī uzņēmējdarbības kā starpdisciplināras jomas teorijas aktuālās tendences, svarīgākos jēdzienus un likumsakarības;
3) izprot galveno lietišķo žanru tekstus un metodoloģiskas pieejas tekstu analīzē;

Prasmes
Apakšprogrammā “Angļu valoda”:
3) analizē un izvērtē teorijas un mūsdienu tendences valodniecībā, anglofonajā literatūrā, Lielbritānijas, ASV vai Kanādas kultūras studijās;

Apakšprogrammā “Angļu-skandināvu valodas”:
3) analizē un izvērtē mūsdienu tendences valodniecībā, anglofonajā un skandināvu literatūrā un kultūras studijās;

Apakšprogrammā “Eiropas valodu un biznesa studijas”:
4) analizē un izvērtē teorijas un mūsdienu tendences valodniecībā, kultūras studijās, tautsaimniecībā,  un pasaules ekonomikā;
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (01.04.2021)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Study program description (16.11.2020)Studiju programmas raksturojumslatviešu
Studiju programmas vēsture